THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011

* Quyet đinh so 1102.DHTN V.v tang Giay khen co thanh tich xuat sac trong phong trao thi đua ‘GVT-DVN’ nam hoc 2010-2011 * Quyet đinh so 62.CDDHTN V.v tang thuong giai thi viet ‘Hoi thi tuyen truyen vien gioi ve ATGT trong CNVCLD tinh Thai Nguyen nam 2011’ *
[đọc tiếp…]