HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

09 HD-CDN vv to chuc va hoat dong cua ban thanh tra nhan dan trong cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, doanh nghiep nha nuoc thuoc nganh GD