CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017-2022   TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC EMAIL- ĐIỆN THOẠI 1 Vũ Đức Thái Chủ tịch Công đoàn Trường Phòng KHCN & HTQT vdthai@ictu.edu.vn 0985.158.998 2 Mạch Quý Dương P.Chủ tịch Công đoàn
[đọc tiếp...]