THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2012-2013

* Quyet đinh so 46.CD DHTN V.v tang Giay khen vi co thanh tich xuat sac trong phong trao thi đua “GVT-DVN” xuat sac giai đoan 2010-2012 * Quyet đinh so 47.CD DHTN V.v cong nhan va cap Giay chung nhan đat danh hieu “GVT-DVN” xuat sac giai đoan 2010-2012
[đọc tiếp…]