CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CNTT & TT – CÔNG ĐOÀN ĐH THÁI NGUYÊN

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

– Tên đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

– Năm thành lập: 2002.

– Địa chỉ: Tòa nhà C1 – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Xã Quyết Thắng – Tp. Thái Nguyên.

– Điện thoại: 0280.36255081

– Email: vpcd.cntt@ictu.edu.vn

– Website: http://congdoan.ictu.edu.vn

Quá trình hình thành và phát triển:

Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiền thân là Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 2002. Đến năm 2011, được đổi tên trên cơ sở Khoa Công nghệ Thông tin được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong những năm qua Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, là chỗ dựa tin cậy của công nhân viên chức, tạo niềm tin trong cán bộ, công nhân viên, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền và người lao động.

Công đoàn phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống CBVC về mặt vật chất lẫn tinh thần, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVC theo pháp luật; có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể CBVC theo đúng quy định của pháp luật.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn nhà trường đã trải qua 06 nhiệm kỳ. Danh sách Ban Chấp hành qua các thời kỳ như sau:

 

BCH Công đoàn Trường ĐH CNTT&TT khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

liên lạc

Email liên lạc

1

Vũ Đức Thái

Chủ tịch

0985.158.998

vdthai@ictu.edu.vn

2

Mạch Quý Dương

Phó Chủ tịch

0982.116.479

mqduong@ictu.edu.vn

3

Phạm Văn Ngọc

Phó Chủ tịch

0915.900.226

pvngoc@ictu.edu.vn

4

Trần Kim Anh

UV BTV

0915.122.276

tkanh@ictu.edu.vn

5

Trịnh Thúy Hà

UV BTV

0915.803.008

ttha@ictu.edu.vn

6

Phạm Hồng Việt

UV BCH

0974.908.788

phviet@ictu.edu.vn

7

Ngô Cơ Bản

UV BCH

0972.765.165

ncban@ictu.edu.vn

8

Trần Thị Thuý An

UV BCH

0989.436.333

tttan@ictu.edu.vn

9

Tô Thị Hương Thuỷ

UV BCH

0985.969.876

tththuy@ictu.edu.vn

10

Đỗ Huy Khôi

UV BCH

0981.115.886

dhkhoi@ictu.edu.vn

11

Trần Duy Minh

UV BCH

01674.473.888

tdminh@ictu.edu.vn

12

Vũ Thu Ánh

UV BCH

0982.875.421

vtanh@ictu.edu.vn

13

Vũ Minh Hoài

UV BCH

0983.404.919

vmhoai@ictu.edu.vn

14

Trần Minh Liên

UV BCH

0976.357.657

tmlien@ictu.edu.vn

15

Phạm Thị Hoàng Nương

UV BCH

0949.920.304

pthnuong@ictu.edu.vn

 

BCH Công đoàn Trường ĐH CNTT&TT kéo dài, khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

liên lạc

Email liên lạc

1.

Ông Nguyễn Hữu Thái

Chủ tịch

0988.552.246

nhthai@ictu.edu.vn

2.

Ông Vũ Đức Thái

Phó Chủ tịch

0985.158.998

vdthai@ictu.edu.vn

3.

Bà Mạch Quý Dương

UV BTV

0982.116.479

mqduong@ictu.edu.vn

4.

Bà Trần Kim Anh

UV BTV

0915.122.276

tkanh@ictu.edu.vn

5.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

UV BTV

0989.486.989

binhdhthainguyen@gmail.com

6.

Bà Trịnh Thúy Hà

UV BCH

0915.803.008

ttha@ictu.edu.vn

7.

Ông Ngô Cơ Bản

UV BCH

0972.765.165

ncban@ictu.edu.vn

8.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

UV BCH

0972.208.032

ntthien@ictu.edu.vn

9.

Bà Khoa Thu Hoài

UV BCH

0914.602.999

kthoai@ictu.edu.vn

10.

Bà Đoàn Thị Thanh Thảo

UV BCH

0984.984.199

dttthao@ictu.edu.vn

11.

Bà Dương Thị Thanh Tâm

UV BCH

0977.362.666

dtttam@ictu.edu.vn

12.

Bà Vũ Thu Ánh

UV BCH

0982.875.421

vtanh@ictu.edu.vn

13.

Bà Vũ Minh Hoài

UV BCH

0983.404.919

vmhoai@ictu.edu.vn

14.

Ông Quách Xuân Trưởng

UV BCH

0989.090.832

qxtruong@ictu.edu.vn

15.

Bà Hoàng Thu Giang

UV BCH

0915.212.700

htgiang@ictu.edu.vn

 

BCH Công đoàn Trường ĐH CNTT&TT khóa V, nhiệm kỳ 2012-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

liên lạc

Email liên lạc

1.

Ông Nguyễn Hữu Thái

Chủ tịch

0988.552.246

nhthai@ictu.edu.vn

2.

Ông Vũ Đức Thái

Phó Chủ tịch

0985.158.998

vdthai@ictu.edu.vn

3.

Bà Mạch Quý Dương

UV BTV

0982.116.479

mqduong@ictu.edu.vn

4.

Bà Bùi Thị Mai Hoa

UV BTV

0944.466.652

btmhoa@ictu.edu.vn

5.

Bà Trương Hà Hải

UV BTV

0912.700.700

tthai@ictu.edu.vn

6.

Bà Trần Kim Anh

UV BCH

0915.122.276

tkanh@ictu.edu.vn

7.

Ông Ngô Cơ Bản

UV BCH

0972.765.165

ncban@ictu.edu.vn

8.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

UV BCH

0972.208.032

ntthien@ictu.edu.vn

9.

Bà Khoa Thu Hoài

UV BCH

0914.602.999

kthoai@ictu.edu.vn

10.

Ông Nguyễn Việt Hưng

UV BCH

0912.530.930

nvhung@ictu.edu.vn

11.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

UV BCH

0972.195.888

nguyenthuylinh.ictu

@gmail.com

12.

Ông Vũ Huy Lượng

UV BCH

0983.315.335

vhluong@ictu.edu.vn

13.

Ông Mai Văn Phi

UV BCH

01688.080.456

mvphi@ictu.edu.vn

14.

Bà Dương Thị Thanh Tâm

UV BCH

0977.362.666

dtttam@ictu.edu.vn

15.

Bà Bùi Thị Thanh Xuân

UV BCH

0906.062.458

bttxuan@ictu.edu.vn

BCH Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2013

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1.

Ông Phạm Đình Cường

Chủ tịch

pdcuong@ictu.edu.vn

2.

Bà Phạm Bích Trà

Phó Chủ tịch

pbtra@ictu.edu.vn

3.

Ông Nguyễn Hữu Thái

UV BTV

nhthai@ictu.edu.vn

4.

Bà Trần Kim Anh

UV BCH

tkanh@ictu.edu.vn

5.

Bà Đỗ Thị Bắc

UV BCH

tkanh@ictu.edu.vn

6.

Bà Lương Thị Hoàng Dung

UV BCH

lthdung@ictu.edu.vn

7.

Ông Lê Khánh Dương

UV BCH

lkduong@ictu.edu.vn

8.

Bà Bùi Thị Mai Hoa

UV BCH

btmhoa@ictu.edu.vn

9.

Bà Trương Hà Hải

UV BCH

thhai@ictu.edu.vn

10.

Ông Nguyễn Việt Hưng

UV BCH

nvhung@ictu.edu.vn

11.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

UV BCH

thuylinh888@gmail.com

12.

Ông Phạm Đức Long

UV BCH

pdlong@ictu.edu.vn

13.

Ông Vũ Đức Thái

UV BCH

vdthai@ictu.edu.vn

14.

Bà Nguyễn Thị Tuyển

UV BCH

nttuyen@ictu.edu.vn

15.

Ông Ngô Mạnh Tưởng

UV BCH

nmtuong@ictu.edu.vn

 

BCH Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin khóa III, nhiệm kỳ 2007-2010

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1.

Ông Vũ Vinh Quang

Chủ tịch

2.

Bà Phạm Bích Trà

Phó Chủ tịch

3.

Ông Vũ Đức Thái

UV BTV

4.

Bà Đỗ Thị Bắc

UV BCH

5.

Bà Cù Thị An

UV BCH

6.

Bà Đỗ Thị Tâm

UV BCH

7.

Bà Trương Hà Hải

UV BCH

8.

Ông Cáp Thanh Tùng

UV BCH

9.

Ông Phùng Như Thái

UV BCH


BCH Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin khóa II, nhiệm kỳ 2005-2007

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1.

Ông Vũ Vinh Quang

Chủ tịch

2.

Bà Phạm Bích Trà

Phó Chủ tịch

3.

Bà Bùi Thị Mai Hoa

UV BCH

4.

Bà Đỗ Thị Bắc

UV BCH

5.

Ông Vũ Mạnh Xuân

UV BCH

BCH Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin khóa I, nhiệm kỳ 2002-2005

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1.

Ông Vũ Vinh Quang

Chủ tịch

2.

Bà Bùi Thị Mai Hoa

Phó Chủ tịch

3.

Ông Vũ Mạnh Xuân

UV BCH

4.

Ông Vũ Đức Thái

UV BCH

5.

Bà Đỗ Thị Bắc

UV BCH