CÔNG VĂN CỦA LDLD V.V THỰC HIỆN CHỈ THỊ 18-CT.TW ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT

* CV 138 LDLD ve thuc hien Chi thi 18-CT.TW dvoi c.tac dam bao trat tu ATGT