Công văn đề nghị thu tiền ủng hộ, công đoàn phí qua lương

* V.v Đề nghị thu tiền ủng hộ, công đoàn phí qua lương