CÔNG VĂN SỐ 1106.KH-LĐLĐ V.V HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ ATVSLĐ-PCCN LẦN THỨ 18 NĂM 2016

* CV so 1106KH-LDLD vv huong ung tuanle quocgia ve ATVSLD-PCCN lan thu 18 nam 2016