CÔNG VĂN SỐ 1110/LĐLĐ V.V CHĂM LO ĐỜI SỐNG CNVCLĐ TRONG DỊP TẾT BÍNH THÂN 2016

* cv SO 1110.LDLD vv cham lo doisong CNVCLD trong diptet binhthan 2016