CÔNG VĂN SỐ 204/CĐN-CSPL V.v CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ; TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCCVC, HỘI NGHỊ NLĐ

* cv so 204.CDN-CSPL vv congdoan thamgia xaydung va thuchien quyche danchu trong hoatdong cua CQ Donvi tochuc HNCBVC hoinghi NLD