CÔNG VĂN SỐ 224.LĐLĐ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÁNG CAO ĐIỂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2016

* CV so 224.LDLD v.v trien khai thang cao diem bao dam TTATGT nam 2016