CÔNG VĂN SỐ 71/CV-CĐN V/V LỰA CHỌN SẢN PHẨM TIÊU BIỂU THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “TỰ HÀO TRÍ TUỆ LAO ĐỘNG VIỆT NAM” LẦN THỨ II, NĂM 2017

* 71CV-CDN vv luachon sanpham tieubieu thamdu chtrinh tuhao tritue laodong VN lanthu II nam 2017