CÔNG VĂN SỐ 990.LDLD V/V TIẾP TỤC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

* cv so 990.LDLD v v tiep tuc trien khai phong trao Xay dung co quan don vi dat chuan van hoa