Thông báo về việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2013

* V.v Vận động đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2013