KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2014 CỦA CĐ GDVN

* KH Trien khai thang hanh dong quoc gia phong chong HIV AIDS nam 2014 cua CD DGVN