Công văn ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” và hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết

CV ủng hộ quỹ vì người nghèo và làm nhà đại đoàn kết 2017