CÔNG VĂN V.V THAM DỰ HỘI THƯỜNG NIÊN CÔNG ĐOÀN CÁC ĐHQG, ĐHV NĂM 2013

* CV SO 32.CDDHH V.V THAM DU HOI NGHI THUONG NIEN CD CAC DHQG, DHV NAM 2013