CÔNG VĂN V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBVC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2014-2015

* Cong van so 246.CDN V/v to chuc Hoi nghi CBVC & hd cua Ban TTND nam hoc 2014-2015