CV CỦA CĐ ĐHTNT V.V THAM DỰ HỘI THI CÁN BỘ NỮ CÔNG GIỎI CẤP TỈNH

* CV SO 31.CDDHTN V.V THAM DU HOI THI CAN BO NU CONG GIOI CAP TINH