CV CỦA LDLD TỈNH V.V PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2013 VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN TỈNH TN

* CV SO 400.LDLD TINH V.V PHAT DONG THI DUA NAM 2013 VA THUC HIEN NQ DAI HOI XV CD TINH TN