CV CỦA LDLD TỈNH V.V TIẾP TỤC LẤY Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

* CV SO 40.LDLD TINH V.V TIEP TUC LAY Y KIEN DOAN VIEN, CNVCLD VE DU THAO SUA DOI HIEN PHAP NAM 1992