CV CỦA LDLD V.V KHEN THƯỞNG TÔN VINH TẬP THỂ CÁ NHÂN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA

* CV SO 36.LDLD V.V KHEN THUONG TON VINH TAP THE CA NHAN TRONG PHONG TRAO THI DUA