CV CỦA LDLD V.V TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

* SO 377.LDLD V.V TUYEN TRUYEN DAI HOI XV CONG DOAN TINH THAI NGUYEN