CV SỐ 03/CĐĐH-TG V.V THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

* 03CDĐH-TG vv thuc hien nhiem vu trong tam cong tac tuyen giao CD nam 2016