HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

* HD SO 25 VE CONG TAC NHAN SU BCH. DAI HOI CONG DOAN CAC CAP