HƯỚNG DẪN CỦA CĐ ĐHTN V.V TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “GVT-ĐVN” VÀ CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2015-2016

* 27HD-BNC CĐ ĐHTN HD TK phong trao thi dua GVT-DVN va cong tac nu cong nam hoc 15-16