HƯỚNG DẪN SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6b/NQ-BCH VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NỮ CNVCLĐ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ CHỈ THỊ SỐ 03/CT-TLD VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA “GVN-ĐVN” TRONG NỮ CNVCLĐ GIAI ĐOẠN 2010-2015

* HD so 33.LDLD V/v so ket thuc hien NQ 6bNQ-BCH ve cong tac van dong nu CNVCLD thoi ky day manh CNH-HDH dat nuoc va chi thi so 03/CT-TLD ve phong trao thi dua “GVN-DVN” trong nu CNVCLD giai doan 2010-2015