HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2014

* Huong dan so 05.CDN to chuc chuong trinh hien mau nhan dao nam 2014