HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

* HUONG DAN DAI HOI CDBP NHIEM KY 2017-2022