Hướng dẫn tổ chức tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2018 và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Hướng dẫn tổ chức hoạt động tháng hành động vì môi trường 2018, tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam