HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014-2015

* Cong van huong dan tong ket cac hoat dong cong doan nam hoc 2014 2015