HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC TRƯỜNG – ĐẢM VIỆC NHÀ” VÀ CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2015-2016

So 34 HD-BNC V/v TK phong trao thi dua GVT-DVN va cong tac nu cong nam học 2015-2016