HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC TRƯỜNG – ĐẢM VIỆC NHÀ” VÀ CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2016 – 2017

* HD SO 39. CDDHCNTT&TT V.V TONG KET PHONG TRAO THI DUA GVT-DVN VA CT NU CONG 2016-2017