Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” và công tác nữ công năm học 2017-2018

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” và công tác nữ công năm học 2017-2018