Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “GVT-ĐVN” và công tác nữ công năm học 2018-2019