HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 – 2023

* 03HD-CDN HD tuyentruyen DH CD caccap DH XV CDGD VN va DAIhoi XII CD VN nhiemky2018-2023