HƯỚNG DẪN V/V TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

* Huong dan so 03/CDN V/v tuyen truyen dai hoi dang cac cap tien toi dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XII cua Dang