KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUYÊN HUẤN VÀ CHUYÊN MÔN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KÉO DÀI KHÓA V, NHIỆM KỲ 2012-2017 (GIAI ĐOẠN 2015-2017)

* KH HOAT DONG TUYEN HUAN-CHUYEN MON CUA CD TRUONG GIAI DOAN 2015-2017