KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUYÊN HUẤN VÀ CHUYÊN MÔN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM 2016

* KH HOAT ĐONG TUYEN HUAN VA CHUYEN MON CUA CD TRUONG NAM 2016