KẾ HOẠCH VỀ VIỆC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NAM 2016

* Ke hoach v.v kiem tra hoat dong cong doan