KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHUYÊN MÔN – TUYÊN HUẤN NĂM 2017

* KH HOAT DONG CUA BAN CHUYEN MON – TUYEN HUAN nam 2017