KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỮ CÔNG CĐ ĐHTN NĂM 2013

* SO 18.BNC CDDHTN VE KE HOACH HOAT DONG NAM 2013 CUA BAN NU CONG CD DHTN