Kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông khóa V, nhiệm kỳ 2012-2015

 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

                         Số: 40/KH-CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2012

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHÓA V, NHIỆM KỲ 2012 – 2015

Công tác Công đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2012-2015 được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Với chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của Đảng, ngành giáo dục nói chung và trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói riêng đang có những chuyển biến quan trọng. Cán bộ viên chức của nhà trường đang nỗ lực phấn đấu xây dựng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành cơ sở giáo dục, đào tạo chất lượng cao phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những Đại học trọng điểm của cả nước.

I. MỤC TIÊU

Tập hợp, đoàn kết đoàn viên, lao động trong trường, huy động mọi nguồn lực xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện; bảo đảm sự ổn định và phát triển của đơn vị, mọi cán bộ, viên chức có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện.

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả sâu rộng trong tập thể nhà giáo và lao động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” và các phong trào thi đua của ngành theo tinh thần chỉ đạo của TLĐLĐVN và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

– Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 16/CT-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các hoạt động của nhà trường. Tạo ra sự đồng thuận cao trong việc kiên quyết loại trừ những biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, sách nhiễu với sinh viên.

– Phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tới từng cán bộ đoàn viên và xây dựng chương trình hành động gắn với hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động trong trường về nhiệm vụ đổi mới quản lý giáo dục đại học, xác định đổi mới là vấn đề cấp thiết, là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Tham gia xây dựng và triển khai thành công các đề án công tác của Đảng ủy.

– Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm lớn trong từng năm học.

2. Tham gia công tác quản lý chuyên môn và các công tác khác

– Công đoàn phối hợp cùng Chính quyền phổ biến quán triệt và Công đoàn trực tiếp giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhà giáo và người lao động trong nhà trường. Tăng cường ý thức trách nhiệm của các cán bộ, viên chức, đoàn viên trực tiếp đảm đương các trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong nhà trường, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả, trên cơ sở đó đảm bảo quy chế dân chủ cơ quan, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đảm bảo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác của đoàn viên.

– Động viên khuyến khích đội ngũ giảng viên, CBQL thường xuyên tự học, tự đào tạo, NCKH,… nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng với yêu cầu về chuẩn giảng viên trong giai đoạn mới.

– Tích cực tham gia giám sát việc xây dựng chương trình, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, nhận xét, đánh giá CBCC trong trường, giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của ngành và nhà trường.

– Tham gia cùng chính quyền hoàn thiện quy chế, thực hiện đổi mới nội dung, hoàn thiện phương thức đào tạo theo tín chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tham gia xây dựng hoàn thiện chuẩn đầu ra và thực hiện 3 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tham gia giám sát thực hiện các dự án, các công trình xây dựng trong trường và thông tin công khai, đầy đủ đối với cán bộ viên chức. Phát huy dân chủ, tăng cường công tác giám sát kiểm tra nhằm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết… phát huy được trí tuệ của mọi cán bộ đoàn viên trong công tác của Nhà trường.

– Công đoàn tiếp tục duy trì các hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động như công tác thăm hỏi đoàn viên, gia đình đoàn viên trong cuộc sống thường nhật và các dịp Lễ, Tết, khi có những khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt….động viên và tạo điều kiện để các công đoàn bộ phận tổ chức cho cán bộ, viên chức, lao động đi thăm quan, du lịch nhân dịp nghỉ hè, nghỉ lễ trong và ngoài nước.

– Trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, viên chức theo kế hoạch năm học của Công đoàn, đồng thời chủ động duy trì động viên hoạt động thể thao (đá bóng, cầu lông,…), tổ chức và tham gia các giải thể thao, các hoạt động văn nghệ của trường, Đại học Thái Nguyên và ngành Giáo dục.

– Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được về xây dựng tổ chức Công đoàn, tập trung đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các công đoàn bộ phận, các Nghị quyết công tác cần xác định cụ thể trách nhiệm tham gia của các công đoàn bộ phận, kết hợp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.

– Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, chỉ đạo tốt hơn hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn và xây dựng đơn vị vững mạnh.

– Hàng năm kiểm điểm công tác bồi dưỡng đoàn viên tiêu biểu, đoàn viên công đoàn xuất sắc đủ tiêu chuẩn giới thiệu và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đảm bảo công tác bảo hộ lao động (BHLĐ), an toàn vệ sinh lao động trong nhà trường, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác BHLĐ, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giám sát việc cấp phát trang bị BHLĐ cho người lao động tại các phòng thí nghiệm, thư viện và các bộ phận khác có liên quan, thực hiện tốt việc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm.

3. Chỉ tiêu thực hiện

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu:

– 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

– Đến năm 2014, 100% giảng viên đứng lớp có trình độ thạc sĩ trở lên; các cán bộ giảng dạy trẻ đạt chuẩn Tiếng Anh theo qui định.

– Trong nhiệm kỳ phấn đấu có ít nhất 9 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 15 nghiên cứu sinh.

– 100% đoàn viên là giảng viên có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên.

– Thực hiện tốt việc đánh giá các chương trình đào tạo theo tiến độ của Đại học.

– 100% công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên tiên tiến, trong đó có trên 80% đạt công đoàn viên xuất sắc.

– 100% nữ cán bộ viên chức đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi, trong đó trên 50% đạt phụ nữ 2 giỏi xuất sắc.

– Trên 90% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu công đoàn xuất sắc. Công đoàn Trường đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

– Phấn đấu thu nhập tăng thêm vào lương cho CBVCLĐ mỗi năm tăng thêm 10%.

– 100% đoàn viên không vi phạm các cam kết đã ký.

– 100% đoàn viên tham gia hưởng ứng ủng hộ từ thiện do công đoàn và chính quyền các cấp phát động.

– Hàng năm Trường đạt chuẩn “cơ quan văn hoá”.

– Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 35 đồng chí quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng.

III. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 – 2015 đến công đoàn bộ phận, đến toàn thể  cán bộ, viên chức, lao động trong trường để tổ chức thực hiện.

2. Các Ban công tác của Công đoàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động về tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội sát với thực tế nhà trường hàng năm, hàng quý, hàng tháng.

3. Các Công đoàn bộ phận tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch của Công đoàn trường và xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch công đoàn cấp bộ phận.

4. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường tăng cường công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng kiểm tra các công đoàn bộ phận và đoàn viên thực hiện Điều lệ Công đoàn và thực hiện các Nghị quyết công tác của công đoàn.

5. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời đảm bảo tất cả các Nghị quyết công tác, các chương trình hoạt động đều được triển khai có hiệu quả.

6. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong trường, phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đó đề ra.      

                    

                                                 ­­­­­­­                                                         

Nơi nhận:                                                                            TM. BCH CÔNG ĐOÀN

– CĐ ĐHTN (để báo cáo);                                                                    (Đã Ký)

– BTV Đảng ủy (để báo cáo);                                                     Nguyễn Hữu Thái

– Ban Giám hiệu (để phối hợp);

– Các công đoàn bộ phận (để thực hiện);

– Lưu: VPCĐ.