KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM 2013

Kế hoạch hoạt động của UBKT Công đoàn Trường năm 2013