KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NỬA CUỐI NHIỆM KỲ 2012-2017 (GIAI ĐOẠN 2015-2017)

* KH HOAT DONG CUA UBKT GIAI DOAN 2015-2017