KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM 2017

* KE HOACH HOAT DONG CUA UBKT CD TRUONG NAM 2017