Kế hoạch hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn trường năm 2019