KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN ĐHTN

* So 07.KH-BNC KH hoatdong nam 2017 cua BNC CD DHTN