Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021