KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN KHÓA CỦA BAN ĐỜI SỐNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT NHIỆM KỲ 2012-2015

Kế hoạch hoạt động toàn khóa của Ban Đời sống nhiệm kỳ 2012-2015